PRIVACYVERKLARING PRAKTIJK NAMASTÉ

Praktijk Namasté, gevestigd aan de Weberstraat 13, 6164 CC te Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 CONTACTGEGEVENS

Irene van den Oever, Weberstraat 13, 6164 CC Geleen.

Telefoon: 06 13 22 35 93

Website en emailadres: https://www.namaste.company    /   irene.vandenoever@gmail.com

Irene van den Oever  is de Functionaris Gegevensbescherming van Namasté. Zij is te bereiken via irene.vandenoever@gmail.com

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

GEBRUIK GEGEVENS CONTACTFORMULIER
Wanneer u informatie opvraagt of een vraag stelt via het contactformulier op de website, worden de door u ingevulde naam, emailadres/telefoonnummer uitsluitend gebruikt in de correspondentie met u om uw vraag te beantwoorden cq de door u gevraagde informatie te verstrekken.

GEBRUIK GEGEVENS VAN CLIËNTEN
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE DECLARATIE OF ZORGNOTA

Op de declaratie zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, zorgverzekeraar en het polisnummer van uw zorgverzekering
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, ‘reflexzonetherapie’ of ‘lichaamsgericht psychosociaal consult’ 
• de kosten van het consult

COOKIES 

Praktijk Namasté gebruikt naast technische en functionele cookies, analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee deze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Namasté   Holistisch Centrum voor Energetische Natuurgeneeskunde

Weberstraat 13, 6164 CC  Geleen

Telefoon: 06 13 22 35 93

irene.vandenoever@gmail.com

KVK nummer 52434605

© 2016 Irene van den Oever.

Alle rechten voorbehouden.